MOKINIŲ TARYBA (MT) - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti 5 – 10 klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Mokinių Tarybą sudaro 14 narių. Atstovus į MT deleguoja  6 – 10 klasių mokiniai. Kiekvienais metais MT atnaujinama naujais nariais. Į MT gali būti kviečiami ir kitų klasių atstovai, turintys patariamojo balso teisę.
Mokinių Tarybos pirmininkas – mokyklos prezidentas. Kitas pareigas tarybos nariai pasiskirsto laisvanorišku principu. MT pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, sekretorius – tvarko tarybos dokumentaciją.
Mokinių Tarybos narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Baigęs mokyklą MT narys pasitraukia iš tarybos. Jeigu MT narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš tarybos jos balsų dauguma.
Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų MT narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. MT savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, “ Lietavos” pagrindinės mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, MT nuostatais ir kitais teisiniais aktais.

MOKYKLOS MOKINIŲ TARYBOS SUDĖTIS:

Karina Chlapotinaitė 10kl. - MT pirmininkė;               

Skaistė Solochinaitė 7 kl.- MT pirmininkės  pavaduotoja;

Ieva Kulikauskaitė 8a kl.- atstovė  rajono mokinių taryboje;

Kamilė Klimaitytė 8a kl.- atstovė  rajono mokinių taryboje;

Kotryna Banaitytė 7 kl.- atstovė mokyklos taryboje;

Neda Isiūnaitė 7 kl.- - atstovė  mokyklos taryboje;

Simona Grinkaitė 7 kl. – atstovė mokyklos taryboje;

Austėja Biviliūtė 7 kl.

Silvija Pavliučenkaitė 10 kl.-atsakinga už meninę sritį;

Brigita Juknaitė 8 a kl.

Rusnė Kononovaitė 8b kl.

Karolina Žovtobriuch 8b kl.

Justė Stankevičiūtė 7 kl.

Koordinatorė - istorijos  mokytoja Vita Montvilienė

ATSISIŲSTI: