MOKINIŲ TARYBA (MT) - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti 5 – 10 klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Mokinių Tarybą sudaro 14 narių. Atstovus į MT deleguoja  6 – 10 klasių mokiniai. Kiekvienais metais MT atnaujinama naujais nariais. Į MT gali būti kviečiami ir kitų klasių atstovai, turintys patariamojo balso teisę.
Mokinių Tarybos pirmininkas – mokyklos prezidentas. Kitas pareigas tarybos nariai pasiskirsto laisvanorišku principu. MT pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, sekretorius – tvarko tarybos dokumentaciją.
Mokinių Tarybos narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Baigęs mokyklą MT narys pasitraukia iš tarybos. Jeigu MT narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš tarybos jos balsų dauguma.
Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų MT narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. MT savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, “ Lietavos” pagrindinės mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, MT nuostatais ir kitais teisiniais aktais.

MOKYKLOS MOKINIŲ TARYBOS SUDĖTIS:

 1. Skaistė Solochinaitė 8 kl. – MT pirmininkė
 2. Kotryna Bnaitytė 8 kl. - MT pirmininkės pavaduotoja, atstovė mokyklos taryboje.
 3. Neda Isiūnaitė 8 kl. – MT sekretorė, atsakinga už straipsnius.
 4. Justė Stankevičiūtė 8 kl. – atsakinga už renginių organizavimą.
 5. Simona Grinkaitė 8 kl. – atstovė mokyklos taryboje, atsakinga už informacinius ryšius.
 6. Austėja Biviliūtė 8 kl. – renginių organizavimas.
 7. Augusta Chlomko 7b kl.- atstovė mokyklos taryboje.
 8. Samanta Katkauskaitė 7b kl.- atstovė mokyklos taryboje, renginių organizavimas.
 9. Milda Šukutytė 6 kl.
 10. Andrėja Morkūnaitė 6 kl.
 11. Evelina Chaikinaitė 7b kl.- atsakinga už susirinkimus, pranešimus.
 12. Rusnė Ščegolkolkovaitė 7b kl.- renginių organizavimas, atsakinga už susirinkimus.
 13. Justė Snitkaitė 5 kl. – renginių organizavimas.
 14. Agnė Ratautaitė 5 kl.- renginių organizavimas.
 15. Emilija Kvetkauskaitė  5 kl.
 16. Kotryna Čereškaitė 5 kl.

Koordinatorė – Istorijos mokytoja Vita Montvilienė

^57F6BDCBC469124668CAC449EAE1704DD81D04082CCF90C232^pimgpsh_fullsize_distr.jpg