MOKINIŲ TARYBA (MT) - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti 5 – 10 klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Mokinių Tarybą sudaro 14 narių. Atstovus į MT deleguoja  6 – 10 klasių mokiniai. Kiekvienais metais MT atnaujinama naujais nariais. Į MT gali būti kviečiami ir kitų klasių atstovai, turintys patariamojo balso teisę.
Mokinių Tarybos pirmininkas – mokyklos prezidentas. Kitas pareigas tarybos nariai pasiskirsto laisvanorišku principu. MT pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, sekretorius – tvarko tarybos dokumentaciją.
Mokinių Tarybos narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Baigęs mokyklą MT narys pasitraukia iš tarybos. Jeigu MT narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš tarybos jos balsų dauguma.
Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų MT narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. MT savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, “ Lietavos” pagrindinės mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, MT nuostatais ir kitais teisiniais aktais.

MOKYKLOS MOKINIŲ TARYBOS SUDĖTIS:

Neda Žilinskaitė 8b kl. - MT pirmininkė, atstovė  mokyklos taryboje, atstovė  rajono mokinių taryboje.
Skaistė Solochinaitė 6 kl. –  MT pirmininkės pavaduotoja,  atstovė mokyklos taryboje.
Rusnė Kononovaitė 7b kl.- atstovė mokyklos taryboje.
Neda Isiūnaitė 6 kl.
Justė Stankevičiūtė 6kl.
Kotryna Banaitytė 6 kl.
Austėja Biviliūtė 6 kl.
Karolina Žovtobriuch 7b kl.
Andrėja Štuikytė 8b kl.
Guoda Černiauskaitė 8a kl.
Iveta Lauciūtė 8a kl.
Justina Narauskaitė 8a kl.
Karolina Micevičiūtė 10 kl.
Aleksandra Bič 10 kl.

Koordinatorė - istorijos  mokytoja Vita Montvilienė.

ATSISIŲSTI: